visie is om als katholieke school op de eerste plaats, aan de ons toevertrouwde leerlingen, op een moderne en pedagogisch verantwoorde wijze degelijk onderwijs te geven.

Hierbij vertrekken we van een pedagogische benadering van het kind. We streven naar de totale vorming van de persoon waarbij de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal staat. Wij willen kinderen begeleiden bij het ontdekken van waarden, het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, opdat ze later hun verantwoordelijkheid in de maatschappij kunnen opnemen.

In tweede instantie willen we werken aan de uitbouw van een schoolgemeenschap. Opvoedend-onderwijs is inderdaad een te grote opdracht voor de leerkrachten en de directie alleen. Een ondersteuning van heel de schoolgemeenschap waarbij op de eerste plaats de ouders actief betrokken worden, moet dit project schragen. Alleen wanneer alle betrokkenen samenwerken, zullen kinderen ervaren dat hun opvoeders echt met hen begaan zijn en zullen jongeren op weg gezet kunnen worden om op een creatieve manier aan hun bestaan - als gave en opgave - gestalte te geven.

Deze school staat open voor iedereen.

Waarom de Egelantier?De Egelantier is onze schoolnaam. Maar waarom hebben we nu voor deze naam gekozen. Wel, een egelantier is eigenlijk een goedklinkende naam voor een wilde roos die, zonder kunstmatige inbreng van de mens, toch veel goede kwaliteiten heeft: een aangename geur, mooie eenvoudige bloemen en vruchten met een geneeskrachtige werking. De egelantier is vergelijkbaar met een kind, mooi in zijn eenvoud en heerlijk in al zijn eerlijkheid. Bovendien groeit deze bloem het best op een aangepaste voedingsbodem. Onze school wil deze voedingsbodem aanreiken opdat al onze kinderen zouden opgroeien tot fijne, eerlijke mensen.


Onze troeven

Een warme en zorgzame school voor elk kind

Onze school wil een school zijn die aandacht heeft voor elk kind en gelooft in elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, ook wat betreft het leren. En soms gaat dat, ondanks extra aandacht en ondersteuning van de klasleerkracht, niet vanzelf. Dan willen de zorgleerkrachten er zijn om voor het kind, de klasleerkracht en de ouders een leeromgeving te creŽren op maat van het kind. We overleggen met de klasleerkrachten en ouders en zoeken samen naar een gepaste begeleiding voor het kind. We werken dan klas- en leerkrachtondersteunend, in kleine niveaugroepjes of individueel naargelang de behoefte. Soms is dit niet voldoende en vragen we hulp aan buitenschoolse instanties (o.a. het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding) om samen met hen naar een oplossing te zoeken. Een goed overleg en samenwerking tussen leerkrachten, zorgteam, ouders en buitenschoolse hulp is hier belangrijk! Wie meer wil weten, kan verder lezen in volgend document.

pdfKlik hier